Vellykket samarbejde med Aalborg Forsyning

Watts mission om at præge det danske energimarked med innovative, teknologiske løsninger til gavn for den grønne omstilling, tager nu nye vigtige skridt på landsplan. Det 2 år lange samarbejde med Aalborg Forsyning i Nordjylland har nu nået nye milepæle i bestræbelserne på at skabe større energibevidsthed og energibesparelser i den aalborgensiske fjernvarme.

Dato 04.02.22

Vellykket samarbejde med Aalborg  

For lidt over 2 år siden indgik Watts partnerskab med Aalborg Forsyning. Det skete i bestræbelserne på dels at skabe en bedre brugerløsning for forsyningsselskabets 110.000 fjernvarmekunder og dels at optimere og effektivisere selskabets overordnede fjernvarmeforsyning. Da Aalborg Forsyning netop havde foretaget en komplet udskiftning af de gamle, manuelt aflæste varmemålere til digitalt fjernaflæste målere, lå det lige for at optimere systemet yderligere.

Bedre udnyttelse af fjernvarmen, større kundeindblik i energiforbruget samt et ønske om en brobygning til en mere bæredygtig løsning var de absolutte nøglepunkter i Aalborg Forsynings valg af Watts app som foretrukken kundeportal. Valget blev derudover også begrundet med, at man med Watts ville få en løsning, der kan samle alle forsyningsselskabets energiforsyninger i én samlet app på sigt.

 

Tæt og vellykket samarbejde har været nøglen til succes

Bag begrundelsen for valget lå også et ønske hos Aalborg Forsyning om at være med til at præge appens udformning, så den bedst muligt kunne tilpasses fjernvarmen. Et marked Watts Energiassistent ikke tidligere havde opereret på i praksis, omend grundidéen med appen hele tiden har været, at den har skullet kunne understøtte alle forsyningsarter – lige fra el, varme og vand.

Det tætte samarbejde mellem Watts og Aalborg Forsyning har i den forbindelse været altafgørende for udformningen og integreringen af varmeforsyningen i appen. I teorien var appens grunddesign og funktionalitet allerede skabt til at skulle kunne favne varmeforsyningsområdet, men samarbejdet med Aalborg Forsyning skabte den afgørende grobund for at energiassistenten kunne søsættes i praksis.

Integreringen af varmeforsyningen i appen har derfor været et direkte resultat af en succesfuld kombination af Watts innovative værktøj og Aalborg Forsynings branchespecifikke know-how, som Aalborg Forsynings kundechef, Lars Jensen, selv udtrykker det:

– Samarbejdet med Watts har været en ny og spændende måde at udvikle løsninger på. Vi baserer os jo primært på traditionelle leverandører af eksempelvis IT-løsninger, men i dette tilfælde er det i stedet et partnerskab med andre multiforsyninger. Watts er selvfølgelig den drivende og udviklende part, men jeg føler i høj grad vi har bidraget til og haft indflydelse på appens funktionalitet.

 

App-udvidelsen er en gevinst for alle parter

‘En kæmpe succes’ det var Aalborg Forsynings kundechef, Lars Jensens egne ord til Teknik & Miljø, da han allerede sidste år beskrev de første overordnede indtryk af appens ibrugtagen på det nordjyske marked. Nye app-funktioner er allerede i støbeskeen, men appens nuværende funktioner har allerede forgrenet sig positivt ud i snart sagt alle tænkelige aspekter af varmeforsyningen.

Fra Watts side er der også lutter rosende ord om det vellykkede samarbejde. Her udtrykker projektleder fra Watts, Jon Jagd, desuden også tilfredshed med, at Watts i den grad har vist sig at have en eksistensberettigelse som digital problemløser og intelligent mellemled i flere forskellige led i den danske energisektor:

– Aalborg Forsyning arbejder på at optimere deres fjernvarmenet og gøre det mere bæredygtigt. Det sker især via en bedre kontakt og større oplysning til kunderne. Og netop her har vi kunnet bygge en bro mellem forsyningen og brugeren. Watts er sat i verden for at skabe indblik og bevidsthed om energiforbruget, men også for at skabe motivation til at lave proaktive tiltag for klima og besparelser. Her synes jeg, vi er kommet rigtigt godt i mål som en innovativ, energibevidst mediator mellem Aalborg Forsyning og deres varmeforbrugere, siger projektleder Jon Jagd.

 

Øget energibevidsthed via bedre indblik i forbruget

En af Watts største bevæggrunde er at skabe større energibevidsthed hos de danske borgere. Gennem det innovative, digitale værktøj har man indtil videre skabt øget indblik i elforbruget hos de over 160.000 nuværende brugere af appen.

Med implementeringen af platformen i varmeforsynings-regi har det overordnede mål fortsat været det samme: at give de nu 43.000 ekstra nordjyske fjernvarmekunder med fjernaflæste målere et redskab til at få større indblik i deres respektive varmeforbrug og derved skabe en bevidsthed som måske kan føre til konkrete besparelser i hverdagen til gavn for både klimaet og brugernes økonomi.

Efter den komplette ibrugtagen hos de aalborgensiske varmeforbrugere har appen vist sig at være et lige så effektivt redskab til at give kunderne indblik i deres varmeforbrug, som det har været i forbindelse med forbruget af el.

Via appen har Aalborg Forsynings kunder kunnet få øjeblikkeligt overblik over fjernvarmeforbruget på deres mobiltelefoner. En hidtil uhørt funktion som har affødt langt større bevidsthed om eget forbrug, da kunderne  nu har kunnet aflæse tidligere utilgængelige data om deres hverdagsforbrug. Ifølge Lars Jensen har kundernes respons været yderst positiv:

– Vi har fået positive tilbagemeldinger fra kunderne, som netop har ønsket at blive bedre til at forstå deres forbrug. Det giver en tryghed for kunderne at kunne følge forbruget løbende, og de har nu mulighed for at opdage i god tid, hvis der sker ændringer i forbruget på grund af eksempelvis fejl på anlægget. Kunderne har efterspurgt et nemmere overblik over forbruget, og det må man sige, at de har fået.

Læs også: Hvad koster en kWh?

 

Nye innovative funktioner vil gavne forsyningsnettet 

Det er ikke kun Aalborg Forsynings kunder, der har fået intelligente redskaber til at skabe et mere effektiviseret og intelligent varmeforbrug. App-brugernes øgede bevidsthed og klogere håndtering af energiforbruget kommer også Aalborg Forsyning og klimaet til gode. En bedre udnyttelse af varmen hos slutbrugeren betyder samtidig mindre spild i det store forsyningsnet, hvilket i sidste ende har resulteret i en reduktion af varmetab.

 

Watts bidrager med bedre varmeudnyttelse 

Aalborg Forsyning har i starten af 2022 taget endnu skridt for at reducere varmetabet via bedre og mere optimal varmeudnyttelse.  Forsyningsselskabet har omlagt sin varmeafregning til nu at være langt mere variabelt baseret. Det gør de bl.a., fordi kunderne nu har bedre forudsætninger for at skabe større besparelser i form af bevidste valg via værktøjerne i appen.

Det ligger i tråd med selskabets ønske om at skabe en mere intelligent og mere bæredygtig fjernvarmeforsyning, hvor bedre varmeudnyttelse er en af de bærende faktorer. Og netop her har implementeringen af Watts Energisassistent været det innovative redskab, der har bundet trådene sammen. Lars Jensen uddyber:

– Watts hjælper med at skabe en bevidsthed om fjernvarmeforbruget hos kunderne. For langt de fleste kunder er fjernvarme bare noget, der er, og det er svært at forholde sig til, at man selv som kunde kan gøre noget for at udnytte det bedre. Det kan Watts hjælpe med at synliggøre, så kunderne kan begynde at få en bedre forståelse for varmen.

Næste skridt i processen henimod endnu større energibevidsthed og energibesparelse er app-udvidelsen ‘varmeudnyttelse’. Den er ifølge projektleder Jon Jagd på trapperne og vil især give varmeforbrugerne et løbende indblik i, hvor gode de er til at udnytte den aktuelle varme. Det tapper dermed direkte ind i hovedåren på Aalborg Forsynings arbejde med at effektivisere og optimere varmeforsyningen bl.a. via bedre varmeudnyttelse. Aalborg Forsynings kundechef Lars Jensen supplerer:

– Vi er overbeviste om, at kundernes brug af appen skaber adfærdsændringer og dermed også positiv effekt på eksempelvis varmetabet i fjernvarmenettet. Det er jo noget, vi hele tiden arbejder på at optimere med forskellige indsatser. Kundernes bevidsthed om varmeudnyttelsen – det vil sige evnen til at afkøle fjernvarmevandet og dermed få energien anvendt i boligen – er en meget væsentlig faktor for at minimere varmetabet i nettet og dermed skabe optimering af forsyningsnettet til gavn for den grønne omstilling. Derfor ser vi meget frem til, at Watts kommer til at kunne vise kunderne dette på en god og forståelig måde.

 

En intelligent og målrettet energirådgiver

I videreudviklingen af energiassistenten på varmeforsyningsområdet arbejder Watts og Aalborg Forsyning også på at skabe en rådgivende funktion i appen. Visse eksterne faktorer kan skabe store udsving i varmeforbruget henover året, og planen er her at søsætte en funktion, der vil kunne give forbrugerne direkte indsigt og forklaring på perioder med særligt højt forbrug. Forbrug som netop ikke er skabt på baggrund af skødesløst overforbrug, men som er et resultat af eksterne forhold. I stedet for at kunderne blot får at vide, at de er gået over budget, så er målet at kunne give en temperatur- og vejr-korrigeret opdeling af det faktiske forbrug i forhold til budgettet.

Det ligger både Watts og Aalborg Forsyning på sinde at kunne notificere kunderne om disse særlige forhold for at kunne bibringe forbrugerne størst mulig transparens i forbruget og de forskellige udsving.

Denne funktion skal samtidig kunne fungere som en slags energirådgiver, der kan fortælle om din bolig eventuelt kan energioptimeres. Jon Jagd uddyber:

– Et eksempel kunne være, at vi kan se, at der bruges ekstra meget varme i en bestemt husstand, når vinden står i nordøst. Det kunne være en indikator på, at den pågældende husstands klimaskærm ikke fungerer optimalt. Vi ville så kunne rådgive vedkommende om, at en bedre isolering på de respektive steder ville kunne nedbringe husstandens ekstra omkostninger i den forbindelse. Med andre ord vil vi på sigt kunne påpege, hvor visse boliger er ekstra vejrpåvirkelige, og hvor der på intelligent vis kan sættes ind med energibesparende forbedringer.

 

Watts app kobles nu også på vandforsyningen

Watts og Aalborg Forsynings vellykkede samarbejde på varmeforsyningsområdet har skabt nye ringe i vandet. Bogstaveligt talt. Parterne er nu i fuld gang med at integrere Aalborg Forsynings kunders vandforbrug på appen, da forsyningen har påbegyndt arbejdet med at digitalisere forbrugerne ved at udskifte over 24.000 vandmålere frem mod 2023.

Igen er planen, at Watts Energiassistent her skal fungere som kundernes digitale værktøj, der på intelligent og brugervenlig vis skal kunne motivere til større besparelser for dem selv og for klimaet. Men derudover vil appen også indeholde vigtige alarm-funktioner og notifikationer, som brugerne kan få stor glæde af.

 

App notifikationer om forhøjet forbrug og lækager

En af de vigtigste faktorer i forbindelse med app udvidelsen på vandforsyningsområdet bliver notifikations-delen. Watts energiassistent skal ikke blot monitorere vandforbruget hos de nordjyske kunder, der skal også alarmeres om forbrug og fejl.

En af de væsentligste funktioner er udarbejdelsen af en personlig alarm-notifikation, når forbruget overstiger et vist niveau. Kunden får muligheden for at bede om besked via appen, hvis husstandens forbrug enten overstiger en fastsat grænseværdi eller en relativ overskridelse i forhold til Watts-budgettet. eller hvis der ikke har været pauser i forbruget i en fastsat tidsperiode. Det bidrager ikke blot med en følelse af overblik og kontrol hos kunden, men skaber også grobund for øjeblikkelig stillingtagen til eventuelle forbrugs-ændringer eller uregelmæssigheder.

Præcist som på varmeforsyningsområdet, forventes samarbejdet mellem Watts og Aalborg Forsyning derfor at mobilisere energiassistenten til at også at blive et vigtigt værktøj i vandforsynings-regi.

 

Watts app kobles også til vandforsyningen hos Novafos

Sideløbende med Aalborg Forsyning har Watts også indgået aftale og samarbejde med det nordsjællandske vandforsyningsselskab Novafos. Her er integreringen af appen også i fuldt sving.

Novafos har, ligesom Aalborg Forsyning, været igennem en større udskiftning af kundernes vandmålere, således at forsyningens 7 kommuner fra og med september i år vil være fuldt dækket af fjernaflæste målere.

Samtlige af Novafos’ kunder vil derfor fra i år kunne tage appens intelligente redskaber og funktioner i brug for at få større indblik og skabe besparelser til gavn for dem selv, miljøet og Novafos’ forsyning.

 

Følg os på de sociale medier


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/watts.dk/public_html/wp-content/plugins/mtm-instagram-ish/index.php on line 121