Skift elselskab, støt grønne energikilder og få eloverblik med Watts

Hvilket elselskab skal jeg vælge og hvem satser på bæredygtig energi og giver det største eloverblik? Læs med og få svaret

En vindmølle er en af de bæredygtige og vedvarende energiformer som Watts benytter sig af

Der er sket meget på det danske energimarked igennem de seneste 20 år.  Store ændringer i energiproduktionsforhold og markante ændringer i udbuddet af danske elselskaber har bevirket, at de danske elkunder i dag står overfor langt flere alternativer end tidligere. Valg af elselskab, tanker om mere bæredygtige energikilder og nyere og mere innovative måder at tilgå sit elforbrug er blot nogle af de ting, som den moderne danske elforbruger af i dag kan tage stilling til. Det danske elmarked er blevet mere kundetilpasset, og det er dermed også blevet et sted, hvor den danske forbruger i højere grad end tidligere kan få medbestemmelse i sin påvirkning af miljøet såvel som sin pengepung.

Via en aktiv stillingtagen kan de danske elforbrugere i dag selv frit vælge elselskab og selv vælge hvor stor en indsigt, de ønsker i deres pågældende forbrug. Nye innovative tiltag har flyttet beslutningerne over til den enkelte forbruger, og det er derfor efterhånden op til den danske elforbruger selv at afgøre, hvor meget ansvar de ønsker at tage for miljøet og økonomien i forbindelse med valg af elselskab.

Frit valg af elselskab siden 2003

Det er måske ikke alle, der er klar over det. Men det danske elmarked blev liberaliseret i 2003 og har siden da været frit for forbrugerne. Tidligere havde de danske borgere ingen medbestemmelse i valg af elselskab, eftersom elselskabet dengang var givet på forhånd via ens bopæl. Med elreformen i 1999 påbegyndtes imidlertid en langsom åbning af elmarkedet, som skulle kulminere i en planlagt total liberalisering fra januar 2003. Herfra ville de danske elkunder ikke længere være geografisk stavnsbundet til et lokalt elselskab.

Trods 18 år med frit valg af elselskab, er der dog stadig en del danskere, som ikke tager aktivt stilling til deres valg af elselskab. Måske hænger det sammen med en fortsat manglende bevidsthed om den store medbestemmelse, eller også kan det være rodfæstet i det stik modsatte: at man har rigelig med indsigt i det danske elmarked, og måske nærmest føler sig overrumplet over de mange udbud af elselskaber, som markedet efterhånden byder ind med.

Hvor billige er de billigste elselskaber?

For langt de fleste danskere, som har et moderat indblik i det danske elmarked har valg af el-udbyder hovedsageligt handlet om en ting: økonomi. De forskellige danske el-udbydere har kæmpet for at kunne promovere sig som det bedste elselskab på markedet, og for mange af de danske kunder har det bedste elselskab også været synonym med det billigste elselskab. Der er igennem årene også blevet oprettet flere forskellige elpris-sammenligningssider på nettet, hvor man har kunnet se, hvem der eksempelvis var det billigste elselskab i 2018 eller det billigste elselskab i 2019. Men er det en forfejlet eller forenklet måde at anskue de mange danske elselskaber i dag? For i hvor høj grad er der mulighed for økonomisk besparelse ved at skifte elselskab og er der andre og mere vedkommende elementer at tage stilling til?

Besparelsen begrænser sig til 18% af din elregning

Det kan for mange mennesker være en ganske plausibel årsag at ville skifte elselskab i bestræbelserne på at finde et billigt elselskab. Men mange forbrugere går måske på jagt efter det billigste elselskab i troen på, at elselskaberne på det danske marked kan konkurrere på hele elregningen. Det er dog på ingen måde tilfældet. Konkurrencen på elmarkedet begrænser til et lille hjørne af din elregning, som blot udgør cirka 18%[i]. De øvrige 82% af din elregning vil være den samme uanset valg af elselskab, eftersom denne del består af faste afgifter og skatter, som er uafhængige af de pågældende elselskaber.

De sidste 18% af regningen vedrører kWh-pris og abonnement, og det er så her, at de danske elselskaber skal udfolde den indbyrdes konkurrence på prisen. Der er naturligvis mulighed for at pejle sig frem til Danmarks billigste elselskab i den forbindelse, men differencen mellem de forskellige udbyderes pris vil være minimal, fordi den netop begrænses naturligt af de særlige forhold vedrørende elregningen. Læs også mere om, hvad én kWh koster, og hvor langt én kWh rækker.

 

Et grønt valg med Danmarks vedvarende energikilder

For visse forbrugere er de små besparelser i elregningen imidlertid ikke den overordnede drivkraft bag valg af elselskab. Flere og flere danskere søger mod grønnere energiselskaber, som er i tråd med tidens krav om udfasning af de CO2-udledende fossile brændstoffer. Disse elselskaber forsøger at optimere udbuddet af el fra vedvarende energikilder i Danmark ved at gøre brug af vindenergi, solenergi og biomasse.

Danmarks energiforbrug fordelt på vedvarende energikilder

Siden 1970erne har vi i Danmark opstillet vindmøller og havvindmøller til udvinding af bæredygtig energi. I dag står der over 6000 vindmøller på havet og landjorden, som til stadighed raffineres og videreudvikles for at optimere den grønne energiproduktion. Derudover leverer bæredygtig biomasse kilden til meget af den danske varme, og udgør i dag ca. 63% af den danske vedvarende energiproduktion (el, vand og varme). Solenergi og især vindenergi står for de resterende 37% af den samlede energi fra vedvarende energikilder. Alt i alt udgør energi fra vedvarende energikilder ca 34% af det samlede danske energiforbrug i Danmark[ii].

Kigger man helt isoleret på selve elområdet, så er vi i dag rigtig godt på vej i den grønne omstilling i Danmark. 80% af den danske strøm kommer i dag fra vedvarende energikilder, hvoraf 4% er fra solenergi[iii], cirka 47% er fra de danske vindmøller, mens den resterende vedvarende strøm skabes fra biomasse.

Den grønne omstilling er dermed godt i gang, og med det frie valg af elselskab kan enhver forbruger derfor nu også tilvælge grønnere elselskaber for en mere bæredygtig fremtid.

Men udover de åbenlyse klimabevidste elselskaber i Danmark, er der dog også en mulighed for tilvalg af elselskaber, som går et skridt videre i kampen for CO2-neutrale energikilder og udligning af CO2-aftryk generelt.

Proaktive grønne elselskaber med ekstra klimabevidste tiltag

De danske elkunder har ikke blot muligheden for at tilvælge elselskaber med en grøn profil, der betoner energi fra bæredygtige og alternative energikilder, de kan tillige håndplukke særligt dedikerede elselskaber, som gør en ekstra indsats for klimaet. Her vil kunden ikke kun få et elselskab, der gør en indsats for at levere mest mulig el fra de vedvarende energikilder i Danmark, man vil tillige få et elselskab, som bestræber sig på at gøre sine elkunder CO2-neutrale. Det er der flere forskellige håndgribelige måder på, men især et tiltag vækker positiv opsigt.

Skovbeplantning skal hjælpe med CO2-absorbering

Nogle af de ekstra klimamæssige tiltag, som foretages af visse grønne elselskaber, er plantning af træer og skove. Det sker blandt andet hos elselskabet Watts, hvor der plantes en fredskov på 60.000 m2 i forbindelse med medlemmernes elforbrug. Hver elkunde hos Watts planter træer via sit forbrug og udligner dermed sit CO2-aftryk i kraft af den langsigtede CO2-absorbering fra de plantede træer. Jo flere der vælger at skifte elselskab til Watts, desto flere træer bliver der helt fysisk plantet på dansk jord.

Når en skov er fuldt tilplantet, opdrives der nye landarealer, hvor man fortsætter beplantningen af endnu en skov. Og sådan fortsætter det med CO2-aftryks udlignende tiltag indtil Danmark forhåbentligt står et sted, hvor den grønne omstilling er total.

Dit elforbrug er 100% certificeret grøn strøm

Danmarks energikilder er fortsat ikke 100% vedvarende. Der er et stykke vej endnu. Den danske strøm har dog allerede taget et syvmileskridt, eftersom 80% her udgøres af energi skabt af vind, sol og biomasse. 20% af Danmarks energikilder indenfor el er dog stadig skabt af ikke vedvarende energikilder som olie og kul. Denne blandes sammen med den grønne energi i det danske elnet, hvorfor ingen kan garanteres 100% vedvarende energi, når der oplades smartphones, streames TV-serier på fladskærmen eller bages boller i ovnen. Et skift til et grønt elselskab vil i den forbindelse alligevel kunne garantere, at dit elforbrug er af 100% vedvarende energi. Men hvordan hænger dette så sammen?

I Danmark er der oprettet en bladordning for elleverandører, som er skabt for at sikre kunderne, at det pågældende certificerede bladordnings-selskab kan garantere et 100% vedvarende energiforbrug for kunderne. Der kan tildeles 1 eller 2 blade i ordningen, men begge certificeringer sikrer, at elselskabet kan dokumentere, at det overordnede strømforbrug er 100% grønt. Det sker ved, at det pågældende elselskab sørger for at opkøbe el fra vedvarende energikilder andre steder for derigennem at udligne sine kunders CO2-aftryk. Så selvom dit grønne elselskab i bladordningen ikke kan garantere at strømmen i din danske stikkontakt er 100% CO2-frit, så kompenseres der for dette ved opkøb af grønne certifikater, som modsvarer det pågældende forbrug.

Det er dermed ikke blot muligt at skifte til et elselskab, som annoncerer en grøn og klimabevidst linje, man kan ligefrem vælge et elselskab i den danske bladordning som sikrer, at dit CO2-aftryk hele tiden udlignes.

Benyt vores app til elforbrug for løbende at se jeres elforbrug.

Tilvalg af elselskaber med innovativ teknologi for eloverblik og besparelse

Det er muligt at foretage et skift til elselskaber, som ikke blot sikrer et CO2-frit elforbrug, men som også aktivt skaber løbende teknologiske landvindinger til gavn for miljø og økonomi. Det sker især via en sammentækning af elforbrug og innovativ teknologi, der formår at samkøre kundernes forbrugsdata på en ny og intelligent måde.

Eloverblik via app for øget transparens

En af de største akillessener hos de danske elselskaber har været manglen på tekniske ressourcer, som har skullet kunne give kunderne en tilstrækkelig gennemsigtighed i deres elforbrug. Den offentlige virksomhed Energinet, som opererer under Klima- energi og Forsyningsministeriet, har ellers potentielt kunne skabe et eloverblik via sin enorme datahub[iv]. Her samles milliarder af oplysninger om de danske borgeres elforbrug hos de respektive elselskaber på markedet, som i teorien ville kunne omformes til intelligent data til gavn for forbrugerne.

Teori er imidlertid endelig blevet til praksis i dag, eftersom visse elselskaber nu har formået at samle denne data på en intelligent måde. Watts har i den forbindelse bygget bro til den indsamlede data ved at skabe en intuitiv app i form af en energiassistent, som kan vise dets medlemmer, hvornår på døgnet, der er mest energi fra vedvarende energikilder og hvornår på døgnet, man koble sig på lave priszoner.

Øjeblikkelig indsigt og eloverblik med Watts live kort

Som det første elselskab i Danmark præsenterer Watts inden længe ydermere en teknologisk forædlet og optimeret udgave af dit eloverblik. Med et fysisk kort, der kan isættes din elmåler i hjemmet, vil din Watts app ikke blot kunne give dig et statisk indblik i dit elforbrug, der kan nu også foretages øjeblikkelige aflæsninger af dit aktuelle strømforbrug i realtid. Det giver en hidtil uhørt transparens og detaljerigdom i dit eloverblik og skaber grobund for øjeblikkelige ændringer i dit elforbrug til gavn for både klimaet og dit budget.

Du skal ikke længere nøjes med kun at kunne skabe ændringer med tilbagevirkende kraft på baggrund af forældet data, hvor ‘skaden’ allerede er sket. Med Watts live kort login får du et unikt eloverblik i realtid, hvormed du i højere grad end tidligere kan styringen over dit elforbrug. Her kan du blive skrevet op, hvis du vil høre mere.

Hvilket elselskab skal jeg vælge og er det nemt at skifte?

Hos visse elselskaber er det tilstrækkeligt med et telefon-opkald, en mail eller en tilkendegivelse via hjemmeside eller app, når man ønsker at skifte elselskab. Du kan som lejer også ofte selv frit vælge elselskab, medmindre der på forhånd er aftalt noget specifikt i lejekontrakten.

Der er som regel en bindingsperiode i et elselskab, så man skal naturligvis have afklaret, om man er ude af den pågældende periode. Ved opsigelse er det ofte normalt med en måneds varsel.

Siden liberaliseringen af det danske elmarked i 2003 er det ikke blot blevet mere overskueligt at skifte elselskab, det er i lige så høj grad blevet nemmere at finde et elselskab, der matcher ens krav til bæredygtig energi og tidssvarende digital brugervenlighed. Et aktivt valg af elselskab, der arbejder proaktivt for en grønnere fremtid med stadigt større bæredygtige energitiltag.

[i] bolius.dk/saadan-skifter-du-elselskab-18535

[ii] kefm.dk/energi-og-raastoffer/energiforsyning/vedvarende-energi

[iii] danskenergi.dk/nyheder/rekordaar-stroemmen-har-aldrig-vaeret-groennere

[iv] energinet.dk/El/DataHub

Følg os på de sociale medier


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/watts.dk/public_html/wp-content/plugins/mtm-instagram-ish/index.php on line 121