Leveringsbetingelser for salg af el

Gældende fra 1. september 2020

Disse leveringsbetingelser er gældende for din aftale med Watts. Der er nogen af punkterne som er særligt vigtige, og derfor har vi fremhævet dem her. Vi anbefaler, at du læser leveringsbetingelserne igennem, før du indgår en aftale med os.

Disse leveringsbetingelser sammen med aftalen om automatisk betaling er gældende for din aftale om levering af el, som du har indgået med Watts. Watts opkræver en række gebyrer i forbindelse med aftalen. Du kan altid se de aktuelle gebyrer på watts.dk/gebyroversigten.

Du har ret til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som følger af vilkårene pkt. 18. Fortrydelsen skal se ved skriftlig besked til Watts senest 14 dage efter den dag, hvor aftalen er indgået.

Watts kan som vilkår for at indgå aftalen eller som vilkår for fortsat levering kræve, at du stiller sikkerhed for dine betalingsforpligtelser under nærmere angivne betingelser. Du kan læse om det i pkt. 10 i leveringsbetingelserne

Du kan opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis du væsentligt misligholder aftalen, kan Watts bl.a. Ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning, som beskrevet i leveringsbetingelserne pkt. 11.

Kommunikation fra Watts foregår digitalt via notifikationer, in-app beskeder og e-mail. Det betyder, at du ikke vil modtage breve fra Watts. Men meddelelser fra Watts vil i stedet sendes til din personlige mappe i appen og via e-mail. Her kan du bl.a. modtage ordrebekræftelser, varslinger om ændringer af Aftalen og priser, servicemeddelelser, fakturaer og rykkere.

§ 1 Definitioner

Medmindre andet fremgår af teksten eller af omstændighederne i øvrigt, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende i disse leveringsbetingelser:
”Kunden” betyder privatkunder, hvor el-leverancerne hovedsageligt er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse.

”Watts” betyder Watts A/S, Brogade 19D, 4600 Køge, e-mail support@watts.dk
CVR-nr. 41 50 14 80

”Aftalen” betyder den aftale, som indgås mellem Watts og Kunden om de specifikke produkter, Kunden har valgt, som vedrører alle de af aftalen omfattende aftagenumre.


§ 2 Generelle bestemmelser

Watts A/S er et datterselskab i Andel Holding A/S koncernen.2.1 Disse Leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer inklusive netydelse (distribution) fra Watts til privatkunder, hvor el-leverancerne hovedsageligt er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse.
2.2 Leveringsbetingelserne udgør en integreret del af Aftalen. Hvis der er uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i Aftalen og disse Leveringsbetingelser, har Aftalens bestemmelser forrang.

2.3 Når Kunden køber et elprodukt i Watts, har Kunden en personlige mappe i appen, hvor Kunden bl.a. modtager ordrebekræftelser, varslinger om ændringer af Aftalen og priser, servicemeddelelser, fakturaer og rykkere. Hvis Kunden opsiger sin elaftale med Watts, så har Kunden fortsat adgang til historiske data i den personlige mappe og mulighed for adgang til forbrugsvisning af elforbruget, såfremt Kunden ikke sletter sin profil i Watts.

2.4 Skulle Kunden komme til at slette appen eller slette sin profil i appen, så er det ikke ensbetydende med, at Aftalen om levering af el ophører. Aftalen om levering af el opsiges jfr. 16.1


§ 3 Personlig mappe i appen

3.1 Kommunikation fra Watts til Kunden foregår digitalt via notifikationer, in-app beskeder og e-mail. Meddelelser fra Watts vedrørende Aftalen sendes derfor til Kundens personlige mappe i appen og evt. via e-mail. Disse meddelelser kan bl.a. omfatte Aftalen, Leveringsbetingelserne, ordrebekræftelsen, varslinger om ændringer, fakturaer, og rykkere.

3.2 Kunden modtager således ikke meddelelserne som almindelige breve. Watts kan dog vælge at fremsende meddelelser som almindelige breve.

3.3. Kunden er forpligtet til løbende at opdatere sin e-mail. Opdateringen forgår i appen under Indstillinger og foretages af Kunden.

3.4 Når Kunden logger ind i appen er det muligt at oprette et personligt login.

3.5 Hvis Kunden er fritaget for offentlig Digital Post kan Kunden anmode om at blive fritaget for digital kommunikation med Watts. Det er en betingelse, at Kunden kan dokumentere, at Kunden er fritaget for offentlig Digital Post. Hvis Kunden herefter fritages for digital kommunikation med Watts, vil Kunden modtage meddelelser fra Watts via brev.
Ved manuel håndtering af ordre, fakturering, meddelelser og varslinger pålægges gebyr jfr. gebyroversigten.

§ 4 Forholdet mellem Kunden og Netselskabet

4.1 Netselskabet forestår transport af den leverede energimængde fra højspændingsnettet og til forbrugsstedet.

4.2 Forholdet mellem Kunden og Netselskabet er reguleret af Netselskabets til enhver tid gældende betingelser for tilslutning til og brug af det kollektive elforsyningsnet (Tilslutningsbestemmelserne). Kunden er ansvarlig for til enhver tid at opfylde Tilslutningsbestemmelserne, som findes på Netselskabets hjemmeside.

4.3 I forhold til Netselskabet skal Kunden især være opmærksom på følgende vilkår:
a) Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde elforsyningen i tilfælde af nødvendige arbejder på det kollektive elforsyningsnet.
b) Kunden skal give Netselskabet uhindret adgang til Elanlæg, herunder Elmåler, og Elinstallationer på Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af Elanlæg mv. samt afbrydelse af elforsyning.
c) Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal Kunden sørge for, at alle elektriske apparater på Kundens ejendom er slukkede, inden genåbningen finder sted.
d) Kunden skal på anmodning fra Netselskabet foretage selvaflæsning af Elmåler og indberette måleresultatet til Netselskabet.
e) Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af Elmåler og hjemhente forbrugsdata.
f) Kunden skal straks underrette Netselskabet, hvis der er tegn på, at Elmåleren viser forkert.

4.4 Watts har fuldmagt til at repræsentere Kunden i forbindelse med leverandørskifte over for Energinet.dk og Netselskabet, herunder gennem datahubben, som er en it-platform, der ejes og drives af Energinet.dk, og som håndterer måledata, stamdata, nødvendige transaktioner og kommunikation mellem elmarkedets aktører i Danmark.

4.5 Mister Kunden sin netadgang, uanset årsagen hertil, kan Watts ikke holdes ansvarlig for opfyldelse af Aftalen og Leveringsbetingelserne.

§ 5 Levering

5.1 Det er en forudsætning for Watts´s levering af elektricitet til Kunden, at Kunden er tilsluttet det kollektive forsyningsnet og dermed har indgået en aftale med sit lokale Netselskab, se pkt. 4.

5.2 El-leverancen er inklusive balancekraft, hvilket betyder, at Kunden til enhver tid kan aftage el efter øjeblikkeligt behov. Watts har dog ret til midlertidigt at ophøre med leverancen i de tilfælde, hvor Netselskabet afbryder forsyningen.

5.3 Watts leverer den aftalte energimængde på det overordnede højspændingsnet i Kundens prisområde (øst henholdsvis vest for Storebælt) og sørger for den videre transport via Netselskabets distributionsnet frem til leveringspunktet (Kundens kabelskab). Elkvaliteten skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer i Netselskabets betingelser.
Kunden underretter Watts om forhold, der kan have betydning for Watts´s levering fx forestående større ændringer i Kundens forbrug, ændring af adresse eller lignende. Ved manglende underretning kan udløse et gebyr iht gebyrlisten.

§ 6 Måling | Måledata | Afregning | Regulering

6.1 Medmindre andet fremgår af Aftalen, danner Netselskabets måleudstyr grundlag for afregningen mellem Watts og Kunden.

6.2 Netselskabet er ansvarlig for måleudstyret og indestår for målingernes korrekthed. Kunden opfordres til at undersøge måleren forud for leveringsstart. Har Kunden mistanke om, at måleren er beskadiget, står stille, registrerer forkert eller på anden måde har unormal funktion, er Kunden forpligtet til straks at underrette Netselskabet herom. Hvis Kunden eller Watts får mistanke om, at de gennemførte målinger ikke er korrekte, er Watts berettiget til på vegne af Kunden at rette henvendelse til Netselskabet med henblik på en afklaring, herunder eventuel målerundersøgelse. Kunden skal acceptere efterregulering af regningerne som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller Netselskabets korrektion af måledata efter målefejl efter lovgivningen.

6.3 Det er kundens pligt, gennem Netselskabet, at sikre Watts de nødvendige måleraflæsninger, fx ved Netselskabets fjernaflæsning eller ved at indsende korrekt selvaflæsning én gang om året eller per anfordring.

6.4 Watts indhenter via Datahubben oplysninger om forbrug og tarifoplysninger mv. på hvert enkelt aftagenummer, som er omfattet af Aftalen. Forbruget af elektricitet opgøres ud fra målte eller beregnede data.

6.5 Årsafregning, periodisk slutafregning og slutafregning ved ophør af Aftalen sker ud fra målte data. Er det ved afregningen ikke muligt at foretage måleraflæsninger afregnes Kunden ud fra et skønnet forbrug, som indberettes til Datahubben af netselskabet efter Energinet´s forskrifter. For meget betalt acontobeløb tilbageføres til kunden samtidig med årsafregningen eller slutafregningen. Hvis Kunden betaler via FI kort, sker dette via Kundens Nemkonto. Ved BS-betalinger, automatiske kortbetalinger eller MobilePay tilbageføres beløbet via den af Kunden anvendte betalingsmulighed.

6.6 Watts giver kunden informationer om elforbruget og udviklingen i dette i overensstemmelse med lovgivningen.
Kunden har adgang til at se og opdatere egne forbrugsdata i datahubben ved hjælp af personligt login fra Watts.

§ 7 Betalingsbetingelser | Priser

7.1 Alle priser i Aftalen og i Leveringsbetingelserne angives og afregnes i danske kroner inkl. moms og opkræves af administrationsselskabet CUBS A/S, Korskildevej 6, 2670 Greve (CVR-nr. 30545567).

7.2 Watts køber net-og systemydelser fra Netselskabet og Energinet.dk. Prisen for el tillægges betaling for transport af elektriciteten og de dertil knyttede omkostninger, herunder net- og systemydelser samt omkostninger til offentlige forpligtelser, elafgifter og moms. Netselskabet og Energinet kan ændre omkostninger i op- og nedadgående retning. Sådanne ændringer vil blive viderefaktureret uændret til Kunden og varslet i overensstemmelse med gælde lovgivning. De gældende satser, som Watts opkræves af Netselskabet, kan findes på Netselskabets hjemmeside. Elafgifter og betaling af omkostninger til offentlige forpligtelser samt Netselskabets bindende midlertidige prisnedsættelser viderefaktureres uændret til Kunden.

7.3 Kunden betaler det til enhver tid gældende faste abonnement til Watts, medmindre andet fremgår af Aftalen. Det faste abonnement betales pr. aftagenummer medmindre andet fremgår af Aftalen.

7.4 Watts opkræver desuden gebyrer efter gældende gebyroversigt, Gebyroversigten udgør en integreret del af Aftalen mellem Watts og Kunden. Den til enhver tid gældende version af gebyroversigten findes på watts.dk/gebyroversigt

7.5 Medmindre andet fremgår af Aftalen så fakturerer Watts kunderne 1 måned aconto forud beregnet ud fra forventet forbrug. Wattts` algoritmer udregner forventet forbrug på baggrund af en række parametre bl.a. Kundens historiske forbrugsmønster og vejrdata. Fakturaen forefindes i Kundens personlige mappe i appen. Fakturaen er tilgængelig i appen og fremsendes ligeledes som e-mail otte dage før forfald.

7.6 Fakturaen fremsendes elektronisk via Kundens mappe i appen eller pr. post, hvis Kunden er fritaget for digital kommunikation.

7.7 Watts tilbyder et bredt udvalg af betalingsmuligheder. Der pålægges betalingsgebyr efter gældende gebyroversigt. Ved tilmelding til Betalingsservice skal Kunden betale sin faktura via girokort, indtil betalingen fremgår af Kundens betalingsserviceoversigt. Der opkræves betalingsgebyr i overensstemmelse med Watts´s gældende gebyroversigt, som findes på watts.dk/gebyroversigt

7.8 Sidste rettidige betaling fremgår af fakturaen otte dage fra fakturadato, medmindre andet fremgår af Aftalen. Ved forsinket betaling tillægges gebyrer for rykkerskrivelser og andre gebyromkostninger til inddrivelse af restancer efter rentelovens bestemmelser.

7.9 Oplysninger om Watts´s aktuelle tariffer, gebyrer og andre priser fremgår af hjemmesiden watts.dk/vilkår, og udleveres i øvrigt efter anmodning ved henvendelse til Watts. Watts har ret til at regulere priserne i overensstemmelse med punkt 24.

§ 8 Gebyrer

8.1 De aktuelle gebyrer er en del af Aftalen og kan altid findes på Watts´s hjemmeside watts.dk/gebyroversigt

8.2 Bemærk, de fleste gebyrer opkræves pr. registreret elmåler. Watts forbeholder sig retten til at ændre i eksisterende gebyrer, herunder at indeksregulere dem, samt at indføre nye gebyrer, hvis dette måtte findes påkrævet og rimeligt, jf. herved punkt 14. I begge tilfælde vil Kunden blive varslet herom i overensstemmelse med gældende lovgivning.

§ 9 Modregning

9.1 Watts kan foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld, som Kunden måtte have til Watts eller til selskaber, som Watts er koncernforbundet med.

9.2 Hvis Kunden har penge til gode hos Watts fx som følge af for meget indbetalt a conto eller hvis Kunden ved en fejl har betalt en regning flere gang, udbetales pengene via samme betalingsmiddel, som Kunden har benyttet ved indbetaling. Hvis Kunden har betalt med FIK-kort udbetales pengene dog til Kundens Nemkonto. I den forbindelse beder Watts om Kundens CPR-nummer.

§ 10 Sikkerhedsstillelse

10.1 Hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos Kunden, kan Watts stille krav til Kunden om kontant depositum, anfordringsgaranti fra Kundens bank eller anden tilfredsstillende sikkerhed som vilkår for at indgå en leveringsaftale eller som vilkår for fortsat levering. Dette gælder også, selvom Kunden ikke aktuelt er i restance overfor Watts. Der vil altid være tale om en individuel vurdering, hvor Watts især lægger vægt på Kundens betalingsmønster og eventuelle anmærkninger hos kreditoplysningsbureauer.

10.2 Sikkerhedens størrelse må ikke overskride Watts´s risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre fem måneders betaling. Watts kan kræve, at sikkerheden er stillet, inden leveringen påbegyndes eller fortsættes, dog med en frist til at stille sikkerheden i overensstemmelse med gældende lovgivning. Se nærmere punkt 11.

10.3 Sikkerhed forrentes og tilbagebetales efter gældende lovgivning.

§ 11 Misligholdelse

11.1 Hvis Watts eller Kunden gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser efter Vilkårene eller Aftalen, kan den ikke-misligholdende part ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning eller med de frister, som gælder efter lovgivningen. Som væsentlig misligholdelse regnes blandt andet manglende opfyldelse af Watts’s krav om sikkerhedsstillelse inden for en af Watts fastsat frist eller ophør af Kundens aftale med Netselskabet. I tilfælde af misligholdelse kan Watts ligeledes bestemme, at Kunden fremadrettet skal afregne el-leverancer inklusive net- og systemydelser, omkostninger til offentlige forpligtelser, elafgifter og moms månedsvis forud eller på anden måde, hvis Kunden ikke allerede gør det. Eventuelle følger af en afbrydelse af el-leverancer inklusive net- og systemydelser er Watts uvedkommende.

11.2 Watts kan ikke ophæve Aftalen om levering af elektricitet til Kunden eller foranstalte afbrydelse af elforsyningen på grund af manglende betaling for allerede afholdt forbrug. Kunden kan ikke kræve levering af Watts, hvis Watts berettiget har ophævet Aftalen med Kunden som følge af manglende rettidig sikkerhedsstillelse, før Kunden har betalt det beløb, som Kunden skylder for levering af elektricitet.

11.3 Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, sker inddrivelse af restancer efter reglerne i Watts´s restanceprocedure. Watts er berettiget til at indberette forholdet til godkendte kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.
11.4 Hvis Kundens Netselskab eller den systemansvarlige virksomhed (Energinet) afbryder eller begrænser leverancerne til Kunden som følge af forhold, der ikke skyldes Kunden, betragtes dette ikke som misligholdelse af Aftalen.
11.4 Ved dødsfald, hvor der skal ske fortsat levering af el til efterlevende, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering skal Watts straks underrettes herom, og måleren skal straks aflæses. Watts kan i disse tilfælde kræve sikkerhedsstillelse som betingelse for fortsat levering, se punkt 8, medmindre andet er bestemt ved lov.

§ 12 Leveringshindringer | Force majeure

12.1 I tilfælde af force majeure suspenderes Watts´s og Kundens forpligtelser overfor hinanden i henhold til disse betingelser og aftale, så længe force majeure består.

12.2 Force majeure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Den berørte Part skal straks skriftligt orientere den anden Part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet.

12.3 Force majeure foreligger, hvis Watts eller Kunden forhindres i at opfylde Aftalen på grund af forhold, der indtræder efter aftaleforholdets start, og som er uden for den pågældende parts kontrol. Som force majeure kan blandt andet henregnes

a) ekstraordinære naturkræfter, herunder stormflod, skybrud og isvinter,
b) samfundsfjendtlige handlinger, herunder krig og terror,
c) brand og hærværk,
d) it-manipulation eller andre hændelser, som medfører it-nedbrud, sammenbrud eller skade på elanlæg,
e) umulighed med hensyn til anskaffelse af nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører,
f) arbejdsstridigheder, herunder lockout og strejke, og
g) forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel).
Desuden foreligger der force majeure, hvor en part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige omkostninger kan opfylde Leveringsbetingelserne eller Aftalen. Pengemangel udgør ikke force majeure. Kan Watts ikke opfylde sine forpligtelser efter Aftalen på grund af, at Netselskabet eller Energinet.dk har erklæret force majeure i distributions- og/eller transmissionssystemet, udgør dette forhold tillige force majeure i forholdet mellem Watts og Kunden.

§ 13 Erstatningsansvar

En misligholdende part er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Kunden kan dog i intet tilfælde gøre krav på erstatning for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab over for Watts, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. Watts er heller ikke erstatningsansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i elnettet eller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Watts er endvidere ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Netselskabet, Energinet.dk eller den nordiske elbørs, Nord Pool. Fejl og mangler, som skyldes tekniske forhold i distributionsnettet, og som forårsager skader, er Netselskabets ansvar. Klage over kvaliteten i distributionsnettet rettes til Netselskabet.

§ 14 Blandet bolig/erhverv

Watts er uden ansvar for Kundens eventuelle driftstab, avancetab og andre indirekte tab, som Kunden måtte lide i kraft af, at denne tillige som erhvervsdrivende forsynes med (aftager) elektricitet fra/på den pågældende adresse (forbrugssted), medmindre Watts har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Ved blandet bolig og erhverv opfordres Kunden til at tegne driftstabsforsikring.

§ 15 Særlige afgiftsforhold

15.1 Hvis Kunden er omfattet af særlige afgiftsforhold, fx fordi Kunden er elvarmekunde eller egen producent med solceller eller vindmøller, kan Kunden opnå afgiftsreduktion, hvis der bliver indgået en tillægsaftale med Watts. I disse tilfælde skal Kunden derfor kontakte Watts med henblik på indgåelse af en tillægsaftale på nærmer angivne vilkår, medmindre Kunden allerede ved bestillingen har oplyst det særlige afgiftsforhold og modtaget tillægget.

§ 16 Opsigelse

16.1 Der gælder ingen bindingsperiode for Aftalen, og Kunden kan opsige Aftalen skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned.

16.2 Hvis Kunden ønsker at opsige sin Aftale med Watts, så er det ikke tilstrækkeligt at slette appen eller profilen i appen. Proceduren for en opsigelse af Aftalen forgår jfr. 16.1

§ 17 Flytning

17.1 Hvis Kunden flytter adresse (forbrugssted), fortsætter Aftalen på den nye adresse (det nye forbrugssted), medmindre Kunden samtidig opsiger Aftalen, jf. herved punkt 16. Prisen for elleverance på den nye adresse (forbrugssted) fastsættes til Watts´s pris, der er gældende i det pågældende netområde, som Kunden flytter til.

17.2 Kunden skal give Watts meddelelse om flytning samt andre adresseændringer. Meddelelse om flytning skal gives til Watts tidligst 2 måneder og senest 14 dage inden flytningen. Watts meddeler Kundens nye adresse og dato for flytning til datahubben.

17.3. Hvis der er tilmeldt mere end én Kunde på et aftagenummer, hvor den ene Kunde er flyttet fra aftagenummeret, og den anden Kunde fortsat bor på aftagenummeret, kan den fraflyttede Kunde kræve at blive slettet som forbruger på aftagenummeret med én dags varsel med den virkning, at den fraflyttede forbruger ikke hæfter for fremtidigt forbrug på aftagenummeret. Som betingelse for afmeldelse med forkortet frist kan Watts kræve, at Kunden dokumenterer fraflytningen. Slutafregning sker efter punkt 17.4 og punkt 20.

17.4 Kunden skal aflæse sin elmåler pr. flyttedatoen, medmindre Kunden har en fjernaflæst elmåler, og indberette resultatet til Netselskabet, hvorefter Watts fremsender en slutafregning til Kunden, se punkt 20.

§ 18 Fortrydelsesret

18.1 Kunden kan uden begrundelse fortryde Aftalen, hvis den er indgået via Watts appen, per telefon eller hos en af Watts´s konsulenter ved fjernsalg eller uden for Watts´s forretningssted. Kunden skal blot give Watts besked om udøvelse af fortrydelsesretten senest 14 dage efter den dag, hvor Aftalen blev indgået.

18.2 Meddelelsen om fortrydelse kan sendes på en af følgende måder:
– Fremsend e-mail til support@watts.dk
– Udfyldelse af formularen på watts.dk/fortryd
– Fremsend besked via beskedfunktion i appen

18.3 Kundens besked skal indeholde dato for, hvornår Kunden har bestilt Aftalen om levering af el, Kundens fulde navn, adresse og postnummer.

18.4 Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt.

18.5. Hvis Kunden udøver sin fortrydelsesret, refunderer Watts alle betalinger fra Kunden uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor meddelelsen om fortrydelse blev modtaget. Hvis der er indgået en aftale om straks-levering af el, efter udtrykkelig anmodning fra Kunden, skal Kunden uanset det ovenstående betale for det faktiske elforbrug i fortrydelsesperioden, herunder også afgifter og nettariffer.

18.6. Watts gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt har bedt om andet. Under alle omstændigheder pålægges Kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

18.7. Hvis Kunden ønsker, at levering af tjenesteydelser eller forsyning af elektricitet skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal Kunden betale Watts et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor Kunden informerede Watts om Kundens udøvelse af Aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af Aftalen.


§ 19 Personoplysninger

19.1 Til brug for bl.a. opfyldelse og administration af aftalen, statistiskes formål og markedsføring behandler Watts personoplysninger om kunden. Behandlingen sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende privatlivspolitik, som Kunden modtager sammen med Aftalen. Kunden kan altid læse den til enhver tid gældende privatlivspolitik på watts.dk/privatlivspolitik og få fremsendt den ved at kontakte Watts.

19.2 Kunden har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk. Mere information herom findes på Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk

§20 Afbrydelse

Watts kan foranstalte afbrydelse af elforsyningen til Kunden, når Aftalen ophæves. Forsyningsafbrydelse kan ikke ske, hvis Kunden modtager levering fra en anden elleverandør. Omkostninger forbundet med forsyningsafbrydelsen afholdes af Kunden.


§ 
21 Ophør | Slutafregning

21.1 Watts sender slutafregning til Kunden senest seks uger efter aftaleforholdets ophør. Tilsvarende sender Watts flytteafregning til Kunden senest seks uger efter leveringsophør på den fraflyttede adresse.
Ved ophør af aftale vil betalinger via kort ophører automatisk, når seneste generede faktura er betalt.

21.2 Aftalen kan hverken helt eller delvist overdrages uden Watts´s forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet er bestemt ved lov. Watts må uden Kundens samtykke gennemføre sådanne overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncern- eller interesseforbundet selskab i Europa og/eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter (aktiver og passiver) til en tredjemand, der opfylder betingelserne for at drive elleverandør-virksomhed i Danmark.

§22 Uoverensstemmelser

22.1 Watts har en døgnservice, der formidler kontakt til Netselskabet og Energinet om net tekniske forhold.

22.2 Ønsker Kunden at klage over øvrige forhold i forbindelse med Aftalen eller Leveringsbetingelserne, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til Watts, Brogade 19D, 4600 Køge, e-mail support@wattssupport.dk. Henvendelsen har ikke opsættende virkning og giver ikke udsættelse med betalinger med videre, medmindre dette udtrykkeligt aftales med Watts. Watts besvarer Kundens henvendelse hurtigst muligt.

22.3 Hvis Kunden fortsat er utilfreds, eller hvis Kunden ikke har modtaget svar på sin henvendelse, kan Kunden klage over Watts til: Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby Telefon 41 71 50 00, post@energianke.dk, www.energianke.dk

Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.
Den fælleseuropæiske klageportal EU-Kommissionens online klageportal (OTB) kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis Kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Kunden angive e-mailadressen support@watts.dk

§ 23 Lovvalg og værneting | Domstolsprøvelse

Tvister mellem Kunden og Watts afgøres efter dansk ret og sager mod Watts skal anlægges i overensstemmelse med retsplejelovens regler om værneting.

§ 24 Ændringer i Aftalen og Leveringsbestemmelserne

24.1 Watts kan ændre priser, gebyrer og andre vilkår i Aftalen i følgende situationer:
• Til dækning af udefrakommende omkostninger forbundet med Watts’s levering af sine ydelser efter Aftalen, så som afgifter og omkostninger til netselskaber, banker, postdistributionsselskaber eller lignende.
• For at imødekomme inflation regnet fra 1. juli 2017 (indeks 100).
• Ved ændret lovgivning, regulering eller praksis.
• Ved produktændringer.
• For at skabe incitament til at reducere/ændre energi- forbruget eller incitament til en mere effektiv kunde- adfærd i forbindelse med administrationen af Aftalen. Læs mere på watts.dk

24.2 Ændringerne iværksættes med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Læs mere på watts.dk.

Gebyroversigt

Gældende fra 1. september 2020

 

Gebyrer for elkunder hos Watts

  Pris inkl. moms
Betaling via FIK-kort 0,00 kr.
Betaling via Betalingsservice 6,25 kr.
Betaling via MobilePay 0,00 kr.
Betaling via kort 0,00 kr.
Inkassomeddelelse 0,00 kr.
Manuel håndtering af ordre 250,00 kr.
Opsigelse af aftale inden for bindingsperiode 0,00 kr.
Oprettelse af betalingsaftale 0,00 kr.
Rykkermeddelelse 0,00 kr.
Sikkerhedsstillelse 0,00 kr.
Undersøgelser ved konstateret uberettiget forbrug Efter regning

Gebyrer relateret til nettet

Pris inkl. moms
Betalingsaftale 131,25 kr.
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 900,00 kr.
Midlertidig tilslutning, forsyning, 1 måler 1.418,75 kr.
Midlertidig tilslutning, forsyning, 2 målere 1.750,00 kr.
Midlertidig tilslutning, installatør, 1 måler 543,75 kr.
Nedlæggelse af målerinstallation 937,50 kr.
Nedtagning af måler 925,00 kr.
Oprettelse af mikro VE-anlæg 2.387,50 kr.
Oprettelse af mikro VE-anlæg, ekskl. måler 1.732,00 kr.
Rykker til kunde ved for sen betaling 125,00 kr.
Udbringning af måler 300,00 kr.

Watts A/S forbeholder sig retten til at viderefakturere yderligere gebyrer fra dit Netselskab, selvom de ikke fremgår af gebyroversigten. Her henvises til dit lokale Netselskabs gebyrliste.
Watts er berettiget til at ændre overstående gebyrer, hvilket er nærmere beskrevet i Leveringsbetingelserne pkt. 24


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/watts.dk/public_html/wp-content/plugins/mtm-instagram-ish/index.php on line 121