Hjælp verdens skove via dit elforbrug

Hvordan har menneskets energiforbrug påvirket jordens klima, og hvordan kan mit elforbrug medvirke til at hjælpe verdens skove?

Træer som udgør nogle af verdens skove. Hør mere om hvordan du kan bidrage til klimaet med Watts.

Hjælp verdens skove via dit elforbrug

Menneskets udvinding af energi via fossile brændstoffer og brændsler har trukket store veksler på klimaet. Flere hundrede års uhensigtsmæssig energiproduktion har efterladt verden ved en skillevej, der kalder på omgående omstilling til energiudvinding via vedvarende energikilder. Der skal rådes bod på flere hundrede års massiv CO2-udledning og indtænkes nye idéer for vedvarende energiproduktion, således at vores elforbrug og øvrige energiforbrug ikke længere er en global belastning for klimaet.

I processen henimod en grøn omstilling figurer flere vigtige faktorer. Herunder blandt andet: verdens skove og mit elforbrug. Men hvordan hænger de to ting sammen? Hvad er deres fælles historiske kontekst, og hvordan kan mit elforbrug forvandles fra at være en synder i det globale klimaregnskab til at blive en aktiv medspiller for en grønnere fremtid med øget balance i klimaet?

Læs også om vores pris på el og strøm hos Watts, eller download vores app til at tjekke dit elforbrug.

Sort energi har tæret på ressourcerne og øget ubalancen

Energiproduktion og energiforbrug har igennem historien spillet en afgørende rolle for den aktuelle klimakrise. Siden industrialiseringen i 1700-tallet og op igennem århundrederne har vi udvundet energi på basis af et uholdbart grundlag i form af fossile brændstoffer og brændsler som kul og olie. Vi har tæret uhensigtsmæssigt på jordens ressourcer uden større tanke på, hvor stort et naturligt lager jorden har kunnet levere. Energi udvundet af fossile brændstoffer, også kaldet sort energi, har været en effektiv kilde til energiproduktion og har på daværende tidspunkt forekommet at være en uudtømmelig kilde til energiforbruget i den dengang eksplosive udvikling i de spirende industrisamfund.

I dag står vi med en helt anden indsigt og forståelse for jordens ressourcer og det globale klimaregnskab. For udover at have indset, at de tidligere så omfattende ressourcer slet ikke er så omfattende igen, har vi erfaret, at selve biproduktet af selvsamme energiproduktion også har haft sine konsekvenser. Og det er dem, vi i dag står overfor. Den enorme CO2-udledning fra energiproduktionen har øget drivhuseffekten, og jorden har nu mere end nogensinde sværere ved at komme af med sin varme. En direkte konsekvens af menneskehedens mangeårige brug af sort energi.

Fældning af verdens største skove har gjort ondt værre

CO2 er uløseligt forbundet med jordens økosystem. Det er en altafgørende livskilde til planter blomster og træer, der netop benytter drivhusgassen til sin vækst sammen med solens energi og vand fra jorden. Som en del af økosystemets kredsløb omdanner planter og træer den absorberede CO2 til ilt, som så sendes tilbage i økosystemet og derigennem giver livgivende ilt til dyr og mennesker. Uden CO2, ingen planter og træer, og uden ilt, ingen mennesker og dyr. Alt er uløseligt forbundet og funderet i dyb afhængighed af hinanden. Men hvis verdens livgivende skove, planter og blomster sørger for at omdanne vores CO2 til ilt i en helt naturlig og konstant proces, hvori består så problemet med den øgede drivhuseffekt?

Læs om de bæredygtige og grønne energiformer hos Watts.

Ingen kæde er stærkere end det svageste led

Jordens økosystem er et nøje biologisk regnskab bestående af den rette mængde komponenter, der sammen udgør et bæredygtig kredsløb. Små eller store forskydninger i en eller flere af disse komponenter forårsager forstyrrelser i de naturlige processer og skaber en øget ubalance over tid. Med brugen af sort energi har vi tæret på jordens ressourcer og øget CO2’en, men vi har i samme åndedrag gjort større indhug i skov og planter.

I løbet af de sidste 5.000 år har jorden mistet over 1,8 milliarder hektar af verdens skove, og den dag i dag fælder vi, hvad der svarer til 3 gange Danmarks størrelse af skovareal hvert år . Det er hovedsageligt behovet for omdannelsen af skovområder til landbrug, som har været årsagen til fældning af verdens livgivende skov. I dag dækker verdens skove 30% af jordens areal og er uden sammenligning det mest effektive naturmiddel til absorbering af jordens CO2.
Det er derfor ikke for ingenting, at klodens skove ofte betegnes som jordens lunge, eftersom verdens skoves job er at respirere for planetens velbefindende.
Mennesket har ikke blot øget CO2-aftrykket igennem tiden, men har tillige fjernet en del af den naturlige komponent, som sørger for at holde CO2-aftrykket nede og bevirker, at jorden reelt kan ”trække vejret”.

Der er i dag heldigvis en øget bevidsthed om vigtigheden af øget skovdyrkelse og skovfredning på globalt plan og herhjemme i form af eksempelvis organisationer som Dansk Skovforening, Growing Trees og Verdens Skove i København.

Grøn energi skal aflaste verdens skove og genskabe balancen

Den moderne verden har forlængst indset, at den gamle vej til energi ikke er en holdbar løsning for fremtiden. Der skal reageres fra menneskelig side, og der bliver reageret på flere planer. I dag har moderne vindmølle-teknologi og solceller overtaget store dele af energiproduktionen overalt i verden og især med Danmark som foregangsland. Med stadig mere innovativ teknologi finder vi nu langsomt tilbage til en mere bæredygtig udvinding af energi via jordens vedvarende energikilder. Sol og vind er CO2-frie og giver dermed bogstaveligt talt et øget åndehul til verdens skove og planter i fotosyntese-processen med at absorbere og lagre jordens drivhusgasser.
Vi afbrænder stadig træ – men med omtanke og bæredygtighed

Igennem de seneste år har de danske kraftværker undergået en ændring fra brug af kul til brug af biomasse som energikilde. I dag udgør biomasse godt og vel ⅔ af den vedvarende energi i Danmark. Den faste biomasse består hovedsageligt af træflis og træpiller fra træer og træaffald, der skæres op. I den forbindelse kan man stadig tale om afbrænding af træ og skove i Danmark, men det foregår med en større indsigt i og forståelse af tidligere tiders fejl. De afbrændte træmaterialer kommer netop fra bæredygtige skove, hvor man sørger for at udligne CO2-aftrykket fra afbrændingen med løbende beplantning af nye træer.

Nye innovative danske elselskaber lancerer grønne tiltag

I takt med den aktuelle grønne omstilling fra ikke-vedvarende energikilder til bæredygtig energi, har en række danske energiselskaber iværksat flere forskellige projekter, som skal fremme den danske naturs CO2-absorbering. Disse elselskaber bestræber sig ikke blot på at gøre deres energiproduktion så grøn som overhovedet mulig, men forsøger også at søsætte klimaprojekter, der skal række udover de allerede eksisterende grønne tiltag. Et af de elselskaber er Watts og dets medlemmer.

Hjælp verdens skove via et grønnere elforbrug

Watts har som en af de eneste elselskaber i Danmark udarbejdet en udvidet og mere intelligent udgave af funktionen ‘Se mit elforbrug’. Med Watts såkaldte energiassistent får medlemmerne ikke blot mulighed for at se, hvornår elforbruget er billigst, men også hvornår der kan bruges grøn energi fra vedvarende energikilder i løbet af dagen. Det skaber ikke blot et omfattende indblik i ens private elforbrug, men kan også skabe grundlag for at lægge et fremtidigt elforbrug, der vil kunne basere sig klart mere på bæredygtig energi fra især Danmarks mange vindmøller.

En skov for mit elforbrug

Selvom man gør brug af de innovative tiltag som for eksempel Watts intuitive energiassistent for bedre grøn forvaltning af elforbruget, kan man aldrig loves 100 procent vedvarende energi i sin stikkontakt. Der kan være tidspunkter, hvor behovet for el er akut, og hvor der ikke kan tages samme højde for det grønne forbrug. På lige fod med visse andre klimabevidste virksomheder har Watts derfor iværksat skovbeplantning for at skabe ekstra tiltag, der kan sænke medlemmernes CO2-aftryk yderligere. Målsætningen er at gøre medlemmernes strømforbrug mere end 100% CO2-neutralt ved at plante træer.

Udbygningen af verdens skove starter i…. Svinninge

Første spadestik er bogstaveligt talt taget i forbindelse med den grønne fremtidssikring af Watts-elkunder. De første træer er plantet i Svinninge i Vestsjælland, hvor der skal opføres en fredskov, som får lov at stå uberørt. Skoven er fremtidssikret i den forstand, at den allerede har fået certificeringen fredet skov og derfor ikke må fældes igen om 50 år. Det 60.000 m2 store areal i Odsherred skal beplantes med 24.000 træer. Når samtlige træer er plantet, går turen videre til nye naturarealer i Danmark, hvor samme procedure gør sig gældende.

plant traer og øg bevoksningen og vækstraten af verdens skove

Konkrete tal på træernes CO2-absorbering og mit elforbrug

Københavns Universitet har beregnet effekten af de plantede træers fremtidige effekt på medlemmernes strømforbrug. Man anslår, at en nyplantet skov på 10.000 m2 vil kunne absorbere 600 ton CO2 igennem 50 år . Omregnet betyder det, at et træ alene vil kunne binde op mod 150 kg CO2 hvert år. Det anslås, at der udledes 600 kg CO2 fra produktionen af et årligt strømforbrug på 4400 kWh hos en almindelig dansk familie med 2 børn . Det betyder, at der skal plantes 4 nye træer hvert år for at dække familiens CO2-aftryk. Hos Watts kan man som medlem sågar vælge at være med til at plante op til 8 nye træer årligt. For en dansk familie med 2 børn vil dette betyde, at man på sigt ikke blot sletter sit eget strømforbrugs CO2-aftryk, men også aktivt hjælper til med at gøre resten af verden mere CO2-fri.

Hvor kan jeg se mit elforbrug og spare på energien?

Udover de allerede mange grønne tiltag i energisektoren, findes der flere direkte måder hvorpå man kan hjælpe klimaet og verdens skove nu og her og på sigt. For en ting er at benytte mest mulig grøn energi og plante træer for øget CO2-absorbering, noget andet er slet og ret at spare på elforbruget og energien generelt.

Man kan i den forbindelse med fordel stille sig det enkle spørgsmål: Er mit elforbrug for højt eller er mit elforbrug ok i forhold til de nødvendige behov i husstanden. Med Watts energiassistent får du ikke kun muligheden for at se, hvornår energien er grønnest, du vil også kunne få et intelligent indblik i dit forbrug. Med basis i data fra dit tidligere energiforbrug, kan Watts udregne dit forventede fremtidige forbrug, hvormed du vil kunne få indblik i potentielle energibesparelser.

Se hvad du betaler i elpris per time (kWh) med Watts appen. Skift elselskab til Watts – og nyd godt af fordelene.

Innovative tiltag skal sikre grøn omstilling og verdens skove i fremtiden

Der forskes en del i forskellige innovative teknologier, som skal kunne booste den grønne omstilling i Danmark og verden yderligere. En videreudvikling af vindmøller og solcelle-energien skal skabe større kapacitet og effektivitet, mens f.eks fremstilling af stærkere og større batterier skal kunne sikre mere optimal lagring af den vedvarende energiproduktion.

På privat plan designes der intuitive smart produkter, som kan styres intelligent og effektivisere det grønne energiforbrug i hjemmet yderligere. Der indtænkes idéer om bedre deling af grøn overskudsenergi på tværs af nationer, men i lige så høj grad på tværs af lokalmiljøer og naboer. Alt sammen for at sikre en mere optimal, effektiv og ansvarlig elproduktion og elforbrug.

Hvad angår verdens skove er der også her opstået øget bevidsthed om træernes livsvigtige funktion i økosystemet. Flere og flere politiske kræfter gør et benarbejde for at få verdens skove højere op på den politiske dagsorden, og flere og flere medlemmer i græsrodsbevægelser og organisationer arbejder frivilligt for verdens skoves opretholdelse.

“Man kan tage ansvaret for sammen at bære morgendagens energi henimod en klart grønnere fremtid ved at foretage aktive tiltag her og nu på lokalt plan”

Der er igennem de seneste år også opstået forskellige tiltag i forbindelse med sikring af verdens største skove. Blandt andet i form af et regnskovscertifikat til verdens skove. Over 200.000 danskere har allerede købt et certifikat , og de har dermed direkte været medvirkende til at bevare et vigtigt stykke af verdens livgivende skove.

Det er ikke nødvendigvis menneskets historiske energiproduktion, der har fældet verdens skove, men den har i den grad sat dem på overarbejde i bestræbelserne på at absorbere dens udledte CO2. I den forbindelse kan den moderne elproducent og elforbruger næppe være ansvarlig for historiske CO2-udledninger og at redde verdens skove, men man kan tage ansvaret for sammen at bære morgendagens energi henimod en klart grønnere fremtid ved at foretage aktive tiltag her og nu på lokalt plan. Som man ser det praktiseret nu i forskellige organisationer, klimabevidste elselskaber og hos borgere rundt om i landet og på verdensplan.

i) sustainable.dk/energi/3-skov/
ii) https://watts.dk/faktaplanttraeer/
iii) bolius.dk/saa-meget-el-vand-og-varme-bruger-en-gennemsnitsfamilie-279
iv) verdensskove.org/red-regnskoven

Følg os på de sociale medier


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/watts.dk/public_html/wp-content/plugins/mtm-instagram-ish/index.php on line 121